Location Information

Shetty Gardenia Hotel, Bangalore Bangalore Shetty Gardenia Hotel Bangalore

Shetty Gardenia Budget Hotel, Bangalore

Located in Banashankari, Shetty Gardenia Hotel is one of the best budget hotel in Bangalore. 

Continue your Booking